Sri Chakra Sahita Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Devalayam
Sri Chakra Sahita Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Devalayam

Plot No. B 80, Near Radha Krishna Society
Swaraj Nagar, Borabanda
Hyderabad, Telangana
INDIA - 500018.
Phone:
Email: info@srikanyaka.org